20-01-16 Απάντηση σε Αναφορά για το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

     Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του συλλόγου φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης το οποίο κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ. κ. Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής σχετικά με το εν λόγω ΤΕΙ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

     Με την αρ. πρωτ. 4104π.ε./30-01-2002 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, παραχωρήθηκε άνευ τιμήματος κατά κυριότητα κοινόχρηστη έκταση αγρ/τος Κιλκίς στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ίδρυση παραρτήματός του με τίτλο Τμήματος «Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων» υπό τους όρους μη εκποίησης της παραχωρούμενης έκτασης, μη αλλαγής του σκοπού παραχώρησης και πραγματοποίησης του έργου εντός πενταετίας.

     Το κτηριακό συγκρότημα του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το έργο, που είχε ενταχθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) με κωδικό 2006ΣΕ24530198 (MIS 110067) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» ολοκληρώθηκε, με την αρ. ΔΦ3.1/Β/5839/27-12-2013 Δήλωση Ολοκλήρωσης της εν λόγω Πράξης.

       Μετά την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης με το σχέδιο «Αθηνά» και τα Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/Α’) και 102/2013 (ΦΕΚ 136/Α’), το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος Κιλκίς του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, υπαγόμενο διοικητικά πλέον στο δεύτερο αλλά διατηρώντας ως έδρα το Κιλκίς.

     Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία με τα Ιδρύματα, επεξεργάζεται λύσεις για τη μεταβίβαση των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

     Για το οικονομικό έτος 2015 η επιχορήγηση προς το ανωτέρω Ίδρυμα για δαπάνες λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 €.

     Η κατανομή της επιχορήγησης σε επιμέρους δραστηριότητες και τμήματά του ανήκει στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.

     Όσον αφορά στο επίδομα στέγασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ. Α΄) στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ, εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών τους, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

     Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικ. έτους 2015 για την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, ανέρχονται στο ύψος των 47.592.000 € και μεταβιβάζονται από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν αιτημάτων τους, για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

     Όσον αφορά στις μετακινήσεις φοιτητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Φ 5/114196/Β3/4-10-2011 ΚΥΑ «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των ΑΕΙ» (ΦΕΚ Β΄2234/4-10-2011) το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) χορηγεί στους δικαιούχους του άρθρου 1 το δικαίωμα καταβολής κομίστρου υπολογιζόμενου ποσοστιαία επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών εισιτηρίου και καρτών απεριορίστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή στους συγκοινωνιακούς φορείς της διαφοράς από το ισχύον κόμιστρο για τη μετακίνηση των φοιτητών καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου και των Συγκοινωνιακών Φορέων (παρ.2 του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης).

     Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. από το 2011-2012 υπογράφει συμβάσεις με την ΠΟΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών), την ΠΟΑΥΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπεραστικών Λεωφορείων) και τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να παρέχουν μείωση στην τιμή επί των κομίστρων, σε όσους φοιτητές είναι κάτοχοι ειδικού δελτίου και μετακινούνται στις περιοχές που καλύπτουν οι συγκοινωνίες αυτές.

   Επιπλέον κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 και μετά πρόταση της οικείας Συγκλήτου, εκδίδεται ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ , να συνάπτουν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής (εφόσον έχουν νόμιμη άδεια), συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους εκπαίδευσης και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενώ «.. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος……..».

     Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3555/19-11-2015 έγγραφο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σε ό, τι αφορά το κυλικείο του τμήματος, το κτίριο του ΟΑΕΔ στο οποίο φιλοξενείται δεν νομιμοποιεί σχετική άδεια και συνεπώς το ΤΕΙ δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος των φοιτητών, παρ’ όλο που έγιναν σχετικές προσπάθειες.

     Επίσης, όπως προκύπτει από το ως άνω έγγραφο, «σε ό, τι αφορά τη θέρμανση, έχει εγκριθεί για το κτίριο του τμήματος ΣΤΕ-Κιλκίς το ανάλογο ποσό, μέσα από τη σχετική διαδικασία της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έως το τέλος του 2015 και στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναληφθεί για το ημερολογιακό έτος 2016.

   Σε ό, τι αφορά τα υλικά και το οικονομικό βάρος που προκύπτει ετησίως από την αγορά τους σε κάθε φοιτητή, δεν προβλέπεται σχετική ενίσχυση από τους κωδικούς των Ιδρυμάτων».

   Αναφορικά με την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με το αριθ.πρωτ.Φ.122.1/136/164289/Ζ2/16-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ζητήθηκε η έγκριση της κίνησης διαδικασιών πρόσληψης τριάντα πέντε (35) μελών Ε.Π.

     Όσον αφορά στην πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με το αριθ.πρωτ.Φ.125.5/6/159841/Ζ2/09-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητήθηκε η έγκριση της κίνησης διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων είκοσι μίας (221) θέσεων – πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί βάσει του Π.Δ.163/2002) προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./131/31810/10-11-2015 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 2 της με αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) διδασκόντων και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

     Επιπλέον, με το αριθ. πρωτ.Φ11/163331/Ζ2/15-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητήθηκε η έγκριση της κίνησης διαδικασιών πρόσληψης εξακοσίων σαράντα επτά (647) εκτάκτων εκπαιδευτικών της παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/32593/10-11-2015 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 2 της με αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εξακοσίων σαράντα επτά (647) έκτακτων εκπαιδευτικών, ενώ σύμφωνα με την αριθμ. Φ11/185044/Ζ2/17-11-15 Υπουργική Απόφαση κατανεμήθηκαν στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σαράντα μία (41) θέσεις εξ αυτών.

   Τέλος, με το αριθμ. 164285/Ζ2/16-10-15 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-15 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κινήθηκε η διαδικασία διορισμού εκατόν ενενήντα πέντε (195) μελών ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) στα πανεπιστήμια, τις ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι διορισμοί των οποίων τελούσαν σε αναστολή από το 2010.

     Στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ.102/2013, υπηρετούν πενήντα τέσσερις (54) διοικητικοί υπάλληλοι και συγκεκριμένα είκοσι επτά (27) μόνιμοι υπάλληλοι και είκοσι επτά (27) υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

     Τα αιτήματα για πρόσληψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού και προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το 2010 τελούσαν σε αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40/τ.Α΄) και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222/τ.Α΄).

     Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α /295/οικ.7058/11-03-2015 εγκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία και τους Εποπτευόμενους φορείς τους, ζήτησε τα αιτήματά τους για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό.

     Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε την κάλυψη είκοσι πέντε (25) θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαβίβασε στο ως άνω Υπουργείο.

                                                                    

                                                              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                           

                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top