Δελτία Τύπου

13-07-18 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2018

writing p

13-07-18 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 17 Ιουλίου  μέχρι και Τρίτη  24  Ιουλίου 2018.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή :

https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr

θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας, στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αλλοδαπών-Αλλογενών έτους 2017»,οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr (εικονίδιο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», ενότητα «Αλλοδαποί Αλλογενείς», «Ανακοινώσεις», προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2018 δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία « Αλλοδαπών- Αλλογενών» για το έτος 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  1. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησης-μηχανογραφικού τους δελτίου:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή:

  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου (οι υποψήφιοι υπογράφουν σε όλες τις σελίδες)
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά

Β.  Αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα  στην Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2018  μαζί με:                   

  • μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης  από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου  συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό  από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία να έχει εκδοθεί από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία  αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας  αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας  από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η   25η   Ιουλίου 2018.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) και ώρες 10:00 με 14:00 στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, προς

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑ B΄ γρ. 0091,

Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

με την ένδειξη:

για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2018.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έγκριση ή μη της αίτησης συμμετοχής τους.

  1. Οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αν κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές  κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 Επίσης, οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή Σχολής ή Τμήματος μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής.

The Press Realease in English

13-07-18 Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

foitites3 400px

13-07-18 Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

13-07-18 Στα Ιωάννινα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου για τις εργασίες της 88ης Συνόδου των Πρυτάνεων

gavr05

13-07-18 Στα Ιωάννινα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου για τις εργασίες της 88ης Συνόδου των Πρυτάνεων

Στα Ιωάννινα μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου προκειμένου να παραβρεθεί στις εργασίες της 88ης Συνόδου των Πρυτάνεων.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 14 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Du Lac.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Γαβρόγλου θα συναντηθεί με την Πρυτανεία του ΤΕΙ Ηπείρου ενώ στις 5 το απόγευμα θα παραβρεθεί στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις 7:30 ο Υπουργός θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου σε αίθουσα του ξενοδοχείου Du Lac.

13-07-18 Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου στην ΕΡΤ1

16 05 17gavr

13-07-18 Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην ΕΡΤ 1 στην Εκπομπή ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Για το νέο σύστημα εξετάσεων

ΔΗΜ: Επειδή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η σχολική περίοδος, να κάνουμε μία αποτίμηση. Βγήκαν και οι βαθμολογίες, περιμένουμε τις βάσεις. Πώς αποτιμάτε αυτή τη χρονιά;

ΥΠ: Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά στην οποία κάναμε διάφορες μικρές αλλαγές, στο σχολείο, ενόψει των σοβαρών αλλαγών που προγραμματίζουμε πάρα πολύ συστηματικά. Τα παιδιά στο τέλος της Γ’ Λυκείου πήραν απολυτήριο με πολύ λιγότερα μαθήματα. Αυτό δεν είναι για να καλοπιάσουμε τα παιδιά, αλλά για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα πολλά μαθήματα και με τον τρόπο που πολλές φορές γίνονται δεν είναι κριτήριο ακαδημαϊκότητας: λίγα, καλά και με εμβάθυνση σε αυτά. Προετοιμαζόμαστε στο να ανακοινώσουμε προς το τέλος του μήνα τους προγραμματισμούς μας κυρίως γύρω από το θέμα της συγκρότησης της Γ΄ Λυκείου.

ΔΗΜ: Η Γ’ Λυκείου και βέβαια το ερώτημα, η συζήτηση, το σήριαλ, αν θέλετε,  είναι το σύστημα των εξετάσεων. Και πάντα λέμε: θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις;

ΥΠ: Να περιμένουμε το τέλος του μήνα.

ΔΗΜ: Οπότε δεν αλιεύω τίποτα…

ΥΠ: Δεν θέλω να μπούμε σ’ αυτό, έχουμε πει αρκετά, δεν έχουμε τίποτα το καινούριο, θα δούμε τις λεπτομέρειες.

ΔΗΜ: Τέλος του μήνα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το Λύκειο, γιατί το συνδέετε εσείς. Έχει απόλυτη σημασία η Γ’ Λυκείου και το Λύκειο συνολικότερα γιατί αυτό θα καθορίσει και το σύστημα εξετάσεων.

ΥΠ: Μία χώρα χωρίς Γ’ Λυκείου είμαστε ουσιαστικά. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε.

ΔΗΜ: Με έναν φίλο τις προάλλες συζητούσαμε τι μας έμεινε από το σχολείο. Δηλαδή το σύστημα ναι μεν σε προχώρησε, έφτασε σε ένα επίπεδο, αλλά από κει και πέρα είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάνε και δεν αφομοιώνονται από τα παιδιά σε μια λογική μόνο εξετάσεων

ΥΠ: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ να το διορθώσουμε.

ΔΗΜ: Επομένως στο τέλος του μήνα έχουμε ανακοίνωση για το νέο σύστημα.

Για τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΔΗΜ: Αυτή τη στιγμή έχουμε το Παν. Δυτικής Αττικής και προχωράτε και στα υπόλοιπα: Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα;

ΥΠ: Εδώ κι ένα χρόνο άρχισε για πρώτη φορά μία τέτοια συστηματική συζήτηση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια μας και στα ΤΕΙ. Αυτό έχει σημασία. Ήταν οι δύο πυλώνες της Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν είχαν κανάλια συνεννόησης όπως θα θέλαμε για να δημιουργηθεί μία νέα δυναμική. Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας από τα ΤΕΙ, από τα Πανεπιστήμια, ενιαίες ομάδες, με έναν μόνο εκπρόσωπο του Υπουργείου και αυτές οι ομάδες κατέληξαν με δικά τους ακαδημαϊκά κριτήρια σε ορισμένες προτάσεις. Εμείς πήραμε τις προτάσεις και έγινε δημόσια διαβούλευση. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο την επόμενη Τρίτη εγκρίνει και το τελευταίο πρόγραμμα σπουδών. Άρα, όλα τα Τμήματα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους νέους φοιτητές και μάλιστα με την νέα χρονιά είναι πανέτοιμα. Ένα δύσκολο εγχείρημα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά λόγω και της πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, μαζί με τους καθηγητές, κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή τα Νομοσχέδια για τις Συνέργειες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτά, είναι στη Βουλή.

ΔΗΜ: Επομένως λογικά από την επόμενη χρονιά θα είναι έτοιμα;

ΥΠ: Όχι. Θα τα ψηφίσουμε και θα δώσουμε ένα χρόνο για να κανονικοποιούνται οι καταστάσεις. Εμείς πάμε με τη λογική: ριζοσπαστικές λύσεις με συντηρητικά βήματα για να φτάσουμε στη λύση. Άρα, εδώ είχαμε αρχίσει με διαφορές απόψεων. Μετά από πολλές συζητήσεις, έχουμε δύο Νομοσχέδια που έχουν τη συγκλονιστική συναίνεση των ενδιαφερομένων. Μάλιστα το βράδυ ανεβαίνω και στα Γιάννενα, λόγω της Συνόδου των Πρυτάνεων αύριο, κι έχω συναντήσεις και με το ΤΕΙ και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για να διευθετήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες.

ΔΗΜ: Εδώ τώρα, υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Θέλω να μου απαντήσετε στις κατηγορίες κάποιων που λένε ότι ουσιαστικά υποβαθμίζετε μ’ αυτόν τον τρόπο κι με αυτές τις συνέργειες, τη λειτουργία της Τεχνολογικής εκπαίδευσης, του ΤΕΙ και ότι θέλετε να το παραχωρήσετε στα ΙΕΚ, στους ιδιώτες κι όλα αυτά.

ΥΠ: Ξέρετε, είμαστε μία δημοκρατική χώρα. Ο καθένας μπορεί  και χωρίς επιχειρήματα να λέει και τέτοια πράγματα. Πρώτον, η Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει πάψει πια να έχει το χαρακτήρα που είχε στη δεκαετία του ‘70, του ‘80, και του ‘90, διότι τα ΤΕΙ σήμερα έχουν ένα τεράστιο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Δεν είναι μόνο τεχνικά ιδρύματα. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Έχουν από Βρεφονηπιοκόμους, μέχρι Συντηρητές Έργων Τέχνης, μέχρι Φυσικοθεραπευτές κτλ. Άρα, έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο χαρακτήρας τους. Δεύτερον, τα ΤΕΙ σήμερα έχουν τμήματα που πρέπει να ολοκληρώσουν τον ιστορικό τους κύκλο, κι έχουν και Τμήματα που είναι de facto Πανεπιστημιακά.

ΔΗΜ: Άρα κάνετε αυτόν το διαχωρισμό, θα παραμείνουν κάποια ΤΕΙ που έχουν…

ΥΠ: Όχι, θα σας πω, θα δούμε. Διότι, εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα επιβάλλουμε καμία λύση. Αν δεν υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στους δύο, δεν προχωράμε στην όποια Περιφέρεια. Άρα, εμείς θα προχωρήσουμε εκεί που υπάρχουν συναινέσεις, όπως έγινε στο Παν. Δυτικής Αττικής, στα Ιόνια, στην Ήπειρο. Στους υπόλοιπους θα εξαντλήσουμε τη συζήτηση όπως το κάνουμε στα Γιάννενα.

ΔΗΜ: Για να δείτε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, έχω το πρώτο μήνυμα που λέει γιατί η Κρήτη είναι έξω;

ΥΠ: Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Έχουν δίκιο αλλά απευθύναμε πρόταση για συζήτηση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Πολυτεχνική Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης. Παρενθετικά, το ΤΕΙ Κρήτης, είναι ένα από τα καλύτερα ΤΕΙ στη χώρα μας, κι έτσι είναι, σύμφωνα με τους δείκτες, με όλα τα στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης θεωρεί ότι δεν πρέπει να συζητήσουν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά το σέβομαι. Εγώ προσωπικά, στις 20 του μήνα, κατεβαίνω στην Κρήτη για να κάνουμε μία Συνεδρίαση της Συγκλήτου με το  ΤΕΙ της Κρήτης για να δούμε την πορεία του ΤΕΙ της Κρήτης, να ακούσουμε εκεί τους συναδέλφους και να προχωρήσουμε.

ΔΗΜ: Μας εξηγήσατε και τον μηχανισμό. Ότι εσείς προσκαλείτε για να γίνει ελεύθερα αυτή η συζήτηση, δεν επιβάλετε μεταξύ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ κι από κει και πέρα να βρουν τους τρόπους, και να συμπορευτούν…

ΥΠ: Βεβαίως και το ΤΕΙ της Κρήτης –όπως ξέρετε είναι ένα από τα καλύτερα ΤΕΙ – το ίδιο απηύθυνε επίσης επιστολή στο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο και  πήρε την αρνητική απάντηση.

ΔΗΜ: Σε σχέση με τα ΤΕΙ, μου λένε, γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 4 χρόνια δεν έχουν ισότιμα πτυχία;

ΥΠ: Ισότιμα με τι; Με Πανεπιστήμιο;

ΔΗΜ: Ναι. Γιατί στην Ευρώπη κριτήριο είναι τα χρόνια φοίτησης

ΥΠ: Ναι, ουσιαστικά είναι τα χρόνια φοίτησης. Κοιτάξτε, τα παιδιά που ήδη σπουδάζουν στα ΤΕΙ, σε περίπτωση που θα υπάρχουν συνέργειες με τα Πανεπιστήμια, μόλις είναι έτοιμα να πάρουν το πτυχίο τους, δηλαδή μόλις τελειώσουν τα Προγράμματα Σπουδών και τα μαθήματα τους, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν για να πάρουν πτυχίο. Τα παιδιά που ήδη έχουν πάρει πτυχίο -που αυτά είναι δεκάδες χιλιάδες- θα έχουν τη δυνατότητα με κατατακτήριες εξετάσεις με αυξημένο όμως ποσοστό, με κάποια πρόσθετα μαθήματα να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους.

ΔΗΜ: Δίνεται και η λύση σ’ αυτούς τους ανθρώπους, οι παλιοί πτυχιούχοι να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους κάτω από μία διαδικασία.

ΥΠ: Να σας πω κάτι; Αν αυτήν την κουβέντα την κάναμε πριν από ένα χρόνο, τα μηνύματα που θα παίρνατε σήμερα θα ήταν έξαλλα μηνύματα «τι είναι αυτά, τινάζουμε την εκπαίδευση στον αέρα…». Με τη συζήτηση νομιμοποιείς και τα θέματα και τα προβλήματα. Και εμείς -πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση- ενώ ήμασταν απελπισμένοι για το τάδε πρόβλημα πώς θα το λύσουμε, είδαμε ότι με διαδοχικές κινήσεις λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα .

ΔΗΜ: Κύριε Υπουργέ, μου τα παρουσιάζετε όμως πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για διάλογο και διαβάζω εδώ δήλωση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι Περιφερειάρχης εκεί στη Στερεά, και λέει ότι δεν έγινε κανένας διάλογος για το θέμα της Στερεάς Ελλάδας. Στη Θεσσαλία έχουμε αντιδράσεις. Γιατί λέει ο κύριος Μπακογιάννης ότι δεν έγινε κανένας διάλογος και διαμαρτύρεται κιόλας γιατί θέλει την ίδρυση Πανεπιστημίου εκεί, του Δελφικού Πανεπιστημίου.

ΥΠ: Κοιτάξτε, κι εγώ θα μπορούσα να πω ότι έγινε διάλογος και δεν οδήγησε πουθενά. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη λογική. Τι λέει ο κύριος Μπακογιάννης; Ο κύριος Μπακογιάννης λέει ότι η Στερεά είναι η μόνη περιφέρεια που δεν έχει Πανεπιστήμιο. Άρα, πρέπει να ιδρυθεί Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Αυτό είναι λάθος λογική. Δεν ιδρύεις Πανεπιστήμια μ’ αυτό το σκεπτικό σε κανένα μέρος του κόσμου. Άρα, ας αρχίσουμε από τη λογική. Δεύτερον: η Τοπική Αυτοδιοίκηση ελπίζω να έχει καταλάβει ότι καμία συζήτηση στον κόσμο δεν γίνεται με λευκή κόλλα. Εμείς, λοιπόν, τι είπαμε: υπάρχουν προτάσεις που έχουν εκφραστεί στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας. Αυτές βγαίνουν σε διαβούλευση. Ο καθένας παίρνει μέρος, απορρίπτει, τις δέχεται κτλ. Ξανασυνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας και λέει: τόσο καιρό συζητήθηκαν κάποια πράγματα, διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις, να ξαναδούμε και εμείς αν έχουμε ατέλειες… Έτσι πήγαμε παντού, έτσι θα πάμε. Τώρα όμως, θίξατε κατά τη γνώμη μου ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα…

ΔΗΜ: Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Μπακογιάννης, είναι και Δήμαρχοι…

ΥΠ: Δεν είναι όλοι οι Δήμαρχοι, γιατί εμένα έρχονται και μου λένε «ξέρεις, το ΤΕΙ που έχουμε εμείς, δεν είναι καλό, κλείσε το αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς δημόσια, αλλά φτιάξε μας και κάτι άλλο»

ΔΗΜ: Εδώ να πούμε και κάτι άλλο: υπάρχουν ΤΕΙ φαντάσματα, τα οποία δηλώνονται και δεν πάνε ποτέ οι φοιτητές.

ΥΠ: Έτσι είναι αλλά θα σεβαστούμε όλους τους κανόνες.

ΔΗΜ: Πάντως, υπάρχουν αντιδράσεις από αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι όμως, για ποιο λόγο αντιδρούν;

ΥΠ: Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ προκλητικά εγώ: Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να τη χαράσσει η Πολιτεία ή η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ως τώρα εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρει αρκετές επιστολές  από Μητροπολίτες. Με συγχωρείτε αλλά έχω την αίσθηση ότι η δουλειά των Μητροπολιτών είναι άλλη. Την τοπική  αυτοδιοίκηση τη θέλουμε αρωγό αλλά είναι διακριτοί οι ρόλοι μας. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε μία συζήτηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αν θα γίνει τμήμα Α΄ ή τμήμα Β. Αυτό θα το αποφασίσουμε με ακαδημαϊκούς όρους και μετά θα φωνάξουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα πούμε «σας παρακαλούμε μπορείτε  να μας πείτε  με ποιο τρόπο θα συμβάλετε εσείς;». Διότι ξέρετε έχουμε κάνει τις μελέτες μας, απλώς δεν θέλω να λειτουργήσω  σκανδαλοθηρικά. Ένας τεράστιος αριθμός δημάρχων λέει αυτά που λέει αλλά έως τώρα δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για τα ιδρύματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε; Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί αποφασιστικό σχεδόν κρίκο για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά ο καθένας με τους διακριτούς του ρόλους. Και επειδή σήμερα μία έγκριτη εφημερίδα θα έλεγα σε πολλά εισαγωγικά το έγκριτη και ο δημοσιογράφος της έχουν ένα τίτλο «Βέλη Γαβρόγλου εναντίον του Αρχιεπισκόπου», θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:  Η περιφερειακή ένωση δήμων Στερεάς ζήτησε να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο για να του θέσει αυτά τα θέματα. Εγώ λοιπόν είπα χτες στη Σύνοδο Πρυτάνεων των ΤΕΙ ότι πρέπει να προστατεύουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτό δεν είναι βέλος. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι θεσμός και δεν πρέπει τον άνθρωπο να τον βαρύνουμε και με πράγματα…

ΔΗΜ:. Δηλαδή πήγαν να τον εμπλέξουν;

ΥΠ:. Μα, ζήτησαν ραντεβού και ο άνθρωπος τι να κάνει; να πει όχι δε σας βλέπω; Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ο καθένας μας ποιος είναι ο ρόλος του. Και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να μας πει τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει και γιατί δεν έκανε όσα έπρεπε να είχε κάνει. Τώρα στην Στερεά υπάρχει το τωρινό ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, υπάρχει μία πρόταση συνεργειών -νέα τμήματα εντελώς καινούργια τμήματα- επίσης στη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υπάρχουν προτάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Εύβοια -μία εξαιρετική πρόταση που όλοι είναι ενθουσιασμένοι στην Εύβοια- και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου επίσης για τη Στερεά. Στα καλά καθούμενα λοιπόν η Στερεά έχει τρία ιδρύματα, για να ξέρουμε τι λέμε….

ΔΗΜ:. Άρα ιδρύονται πανεπιστήμια στη Στερεά.

ΥΠ:. Υπάρχει η εμπλοκή τριών πανεπιστημίων. Μη μπούμε λοιπόν σε ένα τοπικισμό, γιατί η Στερεά δεν έχει το δικό της. Να δούμε τη δυναμική και είναι η μόνη περιφέρεια στην οποία υπάρχει αυτή η νέα δυναμική.

ΔΗΜ:. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Δηλαδή, οι αυτοδιοικητικοί  το κάνουν με τον παλιό τρόπο του Μαυρογυαλούρου, για να το πω εγώ; ότι δηλαδή θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις τοπικές  κοινωνίες, να έχουμε ένα πανεπιστήμιο, να τάξουμε στον Δήμαρχο, στην τοπική οικονομική αγορά, ότι θα έχουμε σχολή και τους φοιτητές, άρα θα τονωθεί η αγορά; Υπάρχει αυτή η λογική;

ΥΠ:. Θα σας πω. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο καταρχάς είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. Δηλαδή, υπάρχουν δήμαρχοι που μας βοηθάνε πάρα πολύ στο έργο μας αυτό. Όχι συμφωνώντας και λέγοντας….

ΔΗΜ: Είναι πολιτικά αυτά τα χαρακτηριστικά;

ΥΠ:. Εσείς τι λέτε; Εσείς είστε πιο πεπειραμένος από εμένα. Υπάρχουν και τέτοια για να μην αδικήσουμε κανέναν. Και ακόμη και άτομα τα οποία δεν ανήκουν στον χώρο τον δικό μας, ο τρόπος που συζητάνε είναι ένας δημιουργικός τρόπος. Εγώ δεν αντέχω να βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες οι μισές δεν στέκουν και ως προς την επιχειρηματολογία τους. Τώρα, η διεκδίκηση ενός πανεπιστημίου όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το ανέξοδο. Λέει ο καθένας «έλα εδώ, κάνε μου αυτό το τμήμα, κάνε μου εκείνο το τμήμα» και έτσι είχε γίνει μέχρι τώρα και γι’ αυτό είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Λέμε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες. Η νοοτροπία, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να αποφασίζουμε με ακαδημαϊκά κριτήρια. Δε λέω ότι τα ακαδημαϊκά κριτήρια πάντα είναι τα σωστά …

ΔΗΜ: Τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχετε εσείς υπόψη σας αποκλείουν το να ιδρυθεί ένα πανεπιστήμιο στη Στερεά, για παράδειγμα; Υπάρχουν λόγοι ή αυτό το αποφασίζουν όπως είπατε τα πανεπιστήμια;

ΥΠ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Κοιτάξτε οι μελέτες -και αυτό δεν είναι μόνο δικό μας- αναφέρουν ότι για να πάρει εμπρός ένα πανεπιστήμιο θέλει γύρω στα 25 χρόνια. Έχουμε πανεπιστήμια στο τόπο μας που ακόμα είναι στην περίοδο, ας πούμε, της εσωστρέφειας για να μπορέσουν -δε λέω ότι τσακώνονται οι άνθρωποι- αλλά για να μπορέσουν για λειτουργήσουν πλήρως ως προς τις υποδομές. Λοιπόν το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά μας πανεπιστήμια σε πάρα πολλά επίπεδα. Εδώ, λοιπόν, αυτό που λέμε είναι: ας προχωρήσουμε σε έναν ορθολογισμό καταρχάς των γνωστικών αντικειμένων, της διοίκησης. Γιατί ξέρετε η πρότασή μας για το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για τα τμήματα και τις σχολές. Είναι τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι τα ερευνητικά κέντρα, χτες κάναμε μία σύσκεψη με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον κ. Χαρίτση και τον κ. Φωτάκη, η επόμενη θα γίνει με συμμετοχή και του κ. Ξανθού, για το ογκολογικό κέντρο στη Λάρισα. Άρα είναι μία ομπρέλα…

ΔΗΜ:. Αυτό που μας περιγράφετε ουσιαστικά ως ακαδημαϊκό κριτήριο είναι: πού υπάρχουν οι έδρες των πανεπιστημίων σήμερα, πού υπάρχουν τα ΤΕΙ, ώστε να υπάρχει και αυτή η σχετική ωρίμανση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν  πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορείτε να πάτε ξαφνικά να ανοίξετε ένα πανεπιστήμιο σε μια περιοχή που δεν υπάρχει….

ΥΠ:. Καταρχάς έχουμε μια υπάρχουσα κατάσταση… 

ΔΗΜ: Άρα πάνω σε αυτήν την κατάσταση αρχίζετε και κτίζετε πράγματα. Επομένως θα προχωρήσουν όλα αυτά. Υπάρχουν διάφοροι φοιτητές που λένε «γιατί εμείς που είμαστε στο πολυτεχνείο να έρθουμε ίσα βάρκα ίσα νερά με τους ΤΕΙτζήδες. Εμείς φοιτήσαμε περισσότερα χρόνια, μπήκαμε με διαφορετικό τρόπο» γιατί να υπάρξει αυτή η…

ΥΠ: Πρώτον δεν θα υπάρξει όπως είπα στην αρχή, διότι τα παιδιά που μπήκαν στο Πολυτεχνείο, θα συνεχίζουν τις σπουδές τους στα 5ετή προγράμματα σπουδών. Τα παιδιά που μπήκαν στα 4ετή θα συνεχίσουν στα αναμορφωμένα προγράμματα και αν θελήσουν θα κάνουν πρόσθετα μαθήματα για να γίνουν ισότιμα.

ΔΗΜ: Άρα η εξίσωση θα έρθει από μία άλλη διαδικασία, δεν θα γίνει αυτόματα.

ΥΠ: Προφανώς, μα είναι δυνατόν; Αλλά θα πούμε ότι για να μπορέσεις να πάρεις πτυχίο Πανεπιστημίου, αφού ολοκληρώσεις το ΤΕΙ, πρέπει να πάρεις τόσα μαθήματα, και κάτω από αυτές τις συνθήκες.

ΔΗΜ: Επομένως όλο αυτό το Project που έχετε, και προχωράει σε Δυτική Αττική, Ήπειρο και Θεσσαλία, Ιόνια, μας είπατε και για την Κρήτη, έχετε στείλει τις προσκλήσεις σας αλλά είναι και τοπικό το θέμα, πότε ολοκληρώνεται όλο αυτό το σχέδιο;

ΥΠ: Εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν ψηφιστεί όλα τα αντίστοιχα Νομοσχέδια να έχουμε την περίοδο προετοιμασίας και από τον Σεπτέμβριο του 2019 να αρχίσει να λειτουργεί η νέα αρχιτεκτονική. Αυτό είναι το σχέδιο μας. Επιμένω ότι θα προχωρήσουμε μόνο με συναινέσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο ότι αυτά που κάνουμε  δεν είναι ανεξάρτητα από προβληματισμούς στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο, κυρίως γύρω από προβληματισμούς του κυρίου Μακρόν για την ίδρυση συνεργειών Πανεπιστημίων με χωρικές αποστάσεις τα λεγόμενα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για τα οποία αρχίζει μία πολύ έντονη συζήτηση, σημαντικότατο θέμα αυτό.

ΔΗΜ: Τέλος: Λεφτά, χρηματοδότηση, χρειάζονται χρήματα. Υπάρχουν πόροι για την Παιδεία;

ΥΠ: Προφανώς μία τέτοια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόρους, και δεν μπορεί να γίνει και χωρίς άτομα που θα στελεχώσουν αυτές τις νέες δομές. Υπήρξε μία αύξηση πέρυσι, υπάρχει μία αύξηση φέτος  και θα υπάρξει και μία αύξηση του χρόνου. Δεν λέω ότι θα υπάρχουν άπειρα χρήματα. Χτες δώσαμε μία έκτακτη επιχορήγηση στα ΤΕΙ, πριν δώσαμε μία έκτακτη επιχορήγηση στα Πανεπιστήμια. Με μία λελογισμένη χρήση των οικονομικών και μία αύξηση, θα μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο που είναι και το πιο δύσκολο βήμα.

12-07-18  Έκτακτη επιχορήγηση 5 εκατ. ευρώ στα ΤΕΙ ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Πρυτάνεων των ΤΕΙ

tei

12-07-18  Έκτακτη επιχορήγηση 5 εκατ. ευρώ στα ΤΕΙ ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Πρυτάνεων των ΤΕΙ

Ο Υπουργός Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ο Γ.Γ του ΥΠΠΕΘ Γιώργος Αγγελόπουλος και ο σύμβουλος του Υπουργού Καθηγητής Παντελής Κυπριανός παρευρέθηκαν σήμερα στη Σύνολο των Πρυτάνεων των ΤΕΙ.

Ο κ.Γαβρόγλου ευχαρίστησε τους Πρυτάνεις και τους Αντιπρυτάνεις για την ολόπλευρη στήριξή τους στο εγχείρημα της συγκρότησης του Ενιαίου Χώρου  Ανώτατης Εκπαίδευσης και εξέθεσε το χρονοδιάγραμμα των συνεργειών με τα Πανεπιστήμια καθώς και για την επικείμενη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιονίων Νήσων.  Απάντησε ακόμη σε ερωτήματα σχετικά τις συνέργειες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας όπως και για τις συνέργειες που προωθούν άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ  της χώρας. Σύντομα θα αρχίσει η φάση αποτίμησης των αποτελεσμάτων της δημόσιας συζήτησης των προτάσεων των επιτροπών.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στα βήματα προόδου που έγιναν στα ΤΕΙ τον τελευταίο χρόνο και ανακοίνωσε την έκτακτη επιχορήγηση των ΤΕΙ με ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων Ευρώ ως μέρος της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου να αυξήσει τις δαπάνες για την Παιδεία. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top